Rada Osiedla Księże
Szybki kontakt

Rada Osiedla Księże

Adres ul. Rybnicka 39-41
52-016 Wrocław
Adres ksieze@osiedla.wroclaw.pl
Adres Przewodniczący Rady -
Przewodnicząca Zarządu -

STATUT

UCHWAŁA NR XIII/408/03
             RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
            z dnia 16 października 2003 r.

         w sprawie nadania Statutu Osiedla Księże

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 7 i art. 42,
  w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
  samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze
  zmianami) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

                   § 1

  Nadaje się Osiedlu Księże statut o treści stanowiącej załącznik do
  uchwały.

                   § 2

  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

                   § 3

  1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
  Dolnośląskiego.

  2. Do końca bieżącej kadencji  organów  Osiedla  stosuje  się
  dotychczasowe przepisy o wyborach rad osiedli.

  3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszej
  uchwale traci moc obowiązującą uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej
  Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania statutu osiedla
  (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 65 ze
  zmianami) z uwzględnieniem ust. 2.

                   § 4

  Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

                           PRZEWODNICZĄCY
                           RADY MIEJSKIEJ

                          STANISŁAW HUSKOWSKI

                   Załącznik
                   do uchwały nr XIII/408/03
                   Rady Miejskiej Wrocławia 
                   z dnia 16 października 2003 r.

              Statut Osiedla Księże

                  Część I
              Postanowienia ogólne

                   § 1

  Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Księże.

                   § 2

  Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

  Osiedle - Osiedle Księże,

  Rada - Radę Osiedla Księże,

  Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Księże,

  Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Księże,

  Radny - Członek Rady Osiedla Księże,

  Komisja - Komisję Rady Osiedla Księże,

  Zarząd - Zarząd Osiedla Księże,

  Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Księże,

  Sekretarz - Sekretarza Osiedla Księże,

  Skarbnik - Skarbnika Osiedla Księże,

  Miasto - Gminę Wrocław,

  Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z
  dnia 17 maja 1996 r.  w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w
  brzmieniu uzgodnionym  z Prezesem Rady Ministrów (t.j. Dziennik
  Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338)

  Statut - Statut Osiedla Księże,

  ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
  Dz.U. 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

                   § 3

  1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów
  ustawy.

  2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach
  obszaru Osiedla.

                   § 4

  1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta
  stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

  2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic
  Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie
  Wrocławia.

                 Część II
        Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

                   § 5

  1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie
  określonym  niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady
  Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

  2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga
  zgody Rady.

  3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w
  zakresie  obowiązujących  przepisów  prawa dostęp do wszelkich
  materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek
  organizacyjnych Miasta.  Zasady  realizacji  uprawnienia określa
  Prezydent.

                   § 6

  Do zadań Osiedla należy:

  1) wspieranie i inspirowanie działania o  znaczeniu  lokalnym
  zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców
  niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami,
  Statutem  Wrocławia,  uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami
  Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

  2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

  3) współdziałanie,

  a) z organami Miasta,

  b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz
  organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,

  c) z innymi osiedlami,

  4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach  istotnych  dla
  mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:

  a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

  b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

  c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do
  zarządzania,

  d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek
  oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

  e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

  f)  przeznaczenia  terenów w studiach uwarunkowań i kierunków
  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planach
  zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji
  celów publicznych,

  g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi
  osiedlami,

  h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza
  lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,

  i) profilaktyki i rozwiązywania  problemów  alkoholowych  oraz
  integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,  w  tym
  zwłaszcza  liczby  punktów  sprzedaży alkoholu oraz zasad ich
  usytuowania na obszarze Osiedla,

  j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu  jego
  usprawnienie,  wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy
  bezpieczeństwa pieszych,

  k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej
  oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

  5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej
  Miasta:

  a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub
  przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym,
  takich jak:

  - szkoły podstawowe i placówki oświatowe, 
  - instytucje kultury w tym filie biblioteczne i domy kultury, 
  - publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  - ośrodki rekreacji i sportu,

  b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

  - zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

  - przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności
  usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

  - rozmieszczenia targowisk,

  - wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

  6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z
  przepisami Prawa ochrony środowiska,

  7)  wyrażanie  opinii  o  działalności  organów  i  jednostek
  organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w  tym  zwłaszcza
  wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi
  Osiedla przez jednostkę organizacyjną  Miasta  wskazaną  przez
  Prezydenta, 

  8) wyrażanie opinii o realizacji  lokalnych  inwestycji  celu
  publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej
  na obszarze Osiedla,

  9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach
  określonych w Statucie Wrocławia,

  10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez
  Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla
  dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza
  odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów
  obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze
  Osiedla na  zasadach  określanych  każdorazowo  przez  podmiot
  podejmujący te działania.

                   § 7

  1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym
  przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych
  czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

  2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania
  projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.

  3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z
  obowiązku zasięgnięcia opinii.

  4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla
  doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do
  przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii  wyjaśnia  przyczyny
  nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

                   § 8

  1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

  2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

  3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego
  cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi
  arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia  roku.  Numeracja
  porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła
  do jej końca.

  4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w
  obrębie  każdego  roku  kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr
  oznaczenia roku.

                 Część III
                Władze Osiedla 

                   § 9

  1. Mieszkańcy Osiedla podejmują  rozstrzygnięcia  w  głosowaniu
  powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.

  2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w
  drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

                  § 10

  1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

  2. Działania organów Osiedla są jawne.

  3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w
  sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w
  dokumentację działalności organów Osiedla.

  4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i
  posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa
  obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu
  stosownych obwieszczeń.  Nie  wyklucza  to  możliwości używania
  równolegle środków masowego przekazu.

                  § 11

  Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu  jawnym  zwykłą
  większością głosów  w obecności co najmniej połowy składu organu,
  jeżeli Statut nie stanowi inaczej. 

                 Rozdział 1
                  Rada

                  § 12

  1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

  2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

  3. Mieszkańcy Osiedla wybierają Radę na zasadach i w  trybie
  określonym ordynacja wyborczą stanowiąca załącznik nr 2.

                  § 13

  1. Do  właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone
  Statutem na rzecz Zarządu.

  2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

  1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego
  składzie osobowym,

  2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

  3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu
  finansowego,

  4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w
  § 6 pkt 4-8,

  5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez
  Prezydenta,

  6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

  7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji
  wyborczej.

                  § 14

  1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i
  Wiceprzewodniczącego  Rady  bezwzględną  większością  głosów  w
  głosowaniu tajnym.

  2. Pierwszą sesję Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach
  przedterminowych zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7
  dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru
  Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

  3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na
  wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w
  ust.1.

  4. W przypadku nieskuteczności odwołania,  kolejny  wniosek  o
  odwołanie Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej
  niż po upływie 6 miesięcy.

  5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną
  rezygnację z funkcji.

  6. Odwołanie  i  przyjęcie  rezygnacji  Przewodniczącego  Rady
  zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji. 

  7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją
  funkcję.

                  § 15

  1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w
  miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji
  prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

  2. Przewodniczący  zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz
  przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku
  obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym
  Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

  3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji
  Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.

  4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub 1/4 ustawowego składu
  Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7
  dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek
  obrad oraz projektu uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w
  tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o
  zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się droga ustną bezpośrednio
  lub telefonicznie.

  5. W razie braku quorum na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i 4
  Przewodniczący bez otwarcia sesji wyznacza doraźnie termin następnej
  sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych o wyznaczonym
  terminie sesji w tym trybie.

  6. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje
  przerwanie jej obrad i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis
  ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

  7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4,
  wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego Rady Miejskiej, który
  zwołuje  niezwłocznie  sesję  w  zastępstwie  Przewodniczącego,
  przewodnicząc jej obradom lub  powierzając  prowadzenie  obrad
  Wiceprzewodniczącemu.

                  § 16

  1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

  1) otwarcie sesji,

  2)  zgłoszenie  wniosków  w  sprawie zmiany porządku obrad i
  przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

  3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

  4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

  a) przedstawienie projektu uchwały,

  b) dyskusję,

  c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie, 

  d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

  5) zapytania radnych,

  6) wolne wnioski,

  7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

  8) zamknięcie obrad.

  2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania
  głosu w dyskusji i jednej polemiki.

  3. Przewodniczący  Zarządu  a  w  razie  jego  nieobecności
  Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.

  4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z
  tematem  obrad  oraz  naruszający prawa innych radnych w tym
  przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może
  odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

  5. Limit  czasowy  wystąpienia  nie  dotyczy  Przewodniczącego
  (Wiceprzewodniczącego) Zarządu i Przewodniczących Komisji.

  6. Uchwały  podjęte  na  sesji  podpisuje niezwłocznie po ich
  sporządzeniu Przewodniczący a Przewodniczący Zarządu przekazuje je
  jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

                 Rozdział 2
                Komisje Rady

                  § 17

  1. Rada  może  powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe
  ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

  2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

  3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana
  osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

  4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. 

  5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich
  przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego
  lub Przewodniczącego  Zarządu.  Komisje  mogą  odbywać  wspólne
  posiedzenia.

  6. Komisje  opiniują  przedłożone  im  projekty  uchwał  oraz
  przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

                  § 18

  1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

  2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego
  przez przewodniczącego komisji.

  3. Protokoły po  zatwierdzeniu  na  następnym  posiedzeniu  są
  przekazywane Sekretarzowi celem ich dołączenia do dokumentacji
  działalności Osiedla w kadencji.

                 Rozdział 3
             Obowiązki i prawa Radnego

                  § 19

  1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z  mieszkańcami
  Osiedla oraz  organizacjami  działającymi  na  jego terytorium.
  Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do
  rozpatrzenia.

  2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych
  dniach miesiąca  w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna
  być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

  3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w
  siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.

                  § 20

  1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:
  "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
  uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
  mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".

  2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w
  kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję" lub
  formułę "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Radni nieobecni na pierwszej
  sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. 

  3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem
  mandatu.

                  § 21

  1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów
  oraz Zarządu, a także  w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do
  innych organów samorządowych.

  2. Rada  może  zlecić  radnemu  przeprowadzenie  szczegółowego
  postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z
  niego wniosków lub opinii.

  3. Radni mają obowiązek  kierowania  się  interesem  wspólnoty
  samorządowej Osiedla.

  4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach
  dotyczących jego interesu osobistego.

                  § 22

  1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do
  organów Osiedla.

  2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

  3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady
  Miejskiej Wrocławia.

                  § 23

  Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej
  do rad osiedli.

                 Rozdział 4
                  Zarząd

                  § 24

  1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

  2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

  1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

  2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem, 

  3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych
  Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8,

  4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały
  Rady.

                  § 25

  1. W  skład  Zarządu  wchodzą:  Przewodniczący  Zarządu,  1
  Wiceprzewodniczący,  Sekretarz,  Skarbnik  i 1 członek Zarządu
  wybierani spośród radnych.

  2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w  głosowaniu  tajnym
  bezwzględną większością głosów.

  3. Pozostałych  członków  Zarządu  Rada  wybiera  na  wniosek
  Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu
  jawnym w odrębnych głosowaniach.

  4. Członkom  Zarządu  przysługuje  dieta  radnego  na zasadach
  określonych w uchwale Rady Miejskiej.

  5. Członkostwa  w  Zarządzie  nie  można  łączyć  z  funkcją
  Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

                  § 26

  1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników
  wyborów Rady.

  2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust.1, Rada
  Miejska rozwiązuje Radę i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w
  terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o
  rozwiązaniu Rady.

  3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie
  statutowym   ulega  rozwiązaniu  bez  zarządzenia  wyborów
  przedterminowych. 

                  § 27

  1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku  odrzucenia  rocznego
  sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów
  w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany
  pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14
  dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu  wyjaśnień
  Zarządu.

  2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek
  co najmniej  1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym
  bezwzględną większością  głosów.  Wniosek    o   odwołanie
  Przewodniczącego  Zarządu  może być poddany pod głosowanie na
  następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia
  złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu.
  Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

  3. W przypadku nieskuteczności odwołania,  kolejny  wniosek  o
  odwołanie  Przewodniczącego  Zarządu może być rozpatrywany nie
  wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

  4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek  Przewodniczącego
  Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może
  być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu
  wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

  5. Każdy  członek  Zarządu  może  złożyć pisemną rezygnację z
  członkostwa w Zarządzie. Członkostwo  w  zarządzie  ustaje  na
  najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

  6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego
  odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

  7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru
  Zarządu w terminie 30 dni. Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się
  odpowiednio.

  8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera
  nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

                  § 28

  1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z
  wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 26 ust. 3.

  2. Rozwiązanie  Rady  z  mocy Statutu lub w drodze czynności
  nadzorczych Rady  Miejskiej  powoduje  rozwiązanie  Zarządu  i
  ustanowienie zarządu tymczasowego.

                  § 29

  1. Zarząd  obraduje  na  posiedzeniach  zwoływanych  przez
  Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz
  w miesiącu.

  2. Przewodniczący Zarządu  ustala  porządek  obrad  Zarządu  i
  przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy
  zastępca Przewodniczącego Zarządu.

  3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy;

  1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

  2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych
  Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7,

  3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej
  Miasta obsługującej Osiedle.

                  § 30

  1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

  2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji
  Rady.

  3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z
  zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w
  stałych  dniach  tygodnia  według  harmonogramu  godzinowego
  uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

  4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje
  dokumentację ich działalności jednostce  organizacyjnej  Miasta
  obsługującej Osiedle.

                  § 31

  1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego
  Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu
  Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach
  wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

  2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu
  planu finansowego. 

                 Część IV
          Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

                  § 32

  1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

  2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania
  przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały
  Rady Miejskiej stanowią inaczej.

  3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta
  pozostający w dyspozycji Osiedla.

                  § 33

  1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym
  składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z
  członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

  2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania
  oświadczeń.

  3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia
  przekazanego Osiedlu.

                  § 34

  1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w
  projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz
  z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie
  30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych
  środków.

  2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane
  na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z  projektem
  budżetu.

  3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
  dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla
  przyjętych w uchwale budżetowej.

                  § 35

  1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych
  wyodrębnionych  w budżecie Miasta  zgodnie  z  obowiązującymi
  przepisami prawa i planem finansowym.

  2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu
  Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną
  powołaną do obsługi Osiedla.

                  § 36

  1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa.

  2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w
  planie finansowym.

                  § 37

  1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu
  finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

  2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne
  sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy.
  Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie
  Zarządu. 

                  Część V
         Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

                  § 38

  Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca
  lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym
  zawarte  są  informacje  o  realizacji zadań, wykonaniu planu
  finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

                  § 39

  1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na
  zasadach określonych w Statucie Wrocławia.

  2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w
  terminie 14 dni od ich podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta
  obsługującej Osiedle.

  3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy
  uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w
  ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

  4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem
  jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze
  stosownym  wnioskiem  celem zastosowania środków przewidzianych
  Statutem Wrocławia.

  5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem
  finansowym jednostka przekazuje  ją  niezwłocznie  Prezydentowi
  Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków
  przewidzianych Statutem Wrocławia.

                  § 40

  1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik
  Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej
  Osiedle.

  2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu
  sprawuje Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta
  obsługującej Osiedle.

                 Część VI
              Postanowienia końcowe

                  § 41

  Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje
  jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

                  § 42

  W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o
  następującej treści:

  1) Rada Osiedla Księże,
  2) Przewodniczący Rady Osiedla Księże,
  3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Księże,
  4) Przewodniczący Komisji ................... Rady Osiedla Księże,
  5) Zarząd Osiedla Księże,
  6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Księże,
  7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Księże,
  8) Sekretarz Osiedla Księże,
  9) Skarbnik Osiedla Księże.

                  § 43

  1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź
  z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie
  i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

  2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów
  Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

  Załącznik nr 1 - mapa

                    Załącznik nr 2
                    do Statutu Osiedla Księże

           Ordynacja wyborcza do rad osiedli

  Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
  samorządzie terytorialnym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 13, poz. 74 z
  1996 roku) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

                 Rozdział 1

                Zasady ogólne

                   § 1

  Ordynacja niniejsza określa zasady i tryb wyboru rad osiedli miasta
  Wrocławia, zwanych dalej radami.

                   § 2

  1. Prawo wybierania ma każdy mieszkaniec Wrocławia uprawniony do
  głosowania w mieście, zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin.

  2. Prawo wybierania do danej rady przysługuje osobom, które stale
  zamieszkują na obszarze działania tej rady.

                   § 3

  Wybranym w skład rady może być każdy, komu przysługuje prawo
  wybierania do danej rady.

                   § 4

  Wybory  są  powszechne,  równe,  bezpośrednie  i  wolne  oraz
  przeprowadzane w głosowaniu tajnym.

                   § 5

  1. Kadencja rad osiedli trwa 4 lata.

  2. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. O
  wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. Mandaty
  w ramach przydzielonej okręgowi liczby  radnych  otrzymują ci
  kandydaci, którzy uzyskali najwięcej głosów.

                 Rozdział 2

               Zarządzanie wyborów

                   § 6

  1. Wybory do rad zarządza się nie później, niż na dwa miesiące przed
  upływem kadencji rad.

  2. Wybory do rad zarządza Miejska Komisja Wyborcza, wyznaczając datę
  wyborów na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca
  poprzedzającego upływ kadencji rad.

  3. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, określa dni, w których
  pływają terminy przewidziane w niniejszej ordynacji.

                   § 7

  Najpóźniej w 50. dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza
  na podstawie danych ewidencyjnych ludności  dostarczonych przez
  Prezydenta Miasta ustala, osobno dla każdego osiedla,  liczbę
  wybieranych radnych, odpowiednio do zasad określonych w ustawie o
  samorządzie terytorialnym.

                Rozdział 3

                Okręgi wyborcze

                   § 8

  1. Radni wybierani są w okręgach wyborczych. Okręg wyborczy obejmuje
  wyborców zamieszkałych w części obszaru działania rady.

  2. W każdym okręgu tworzonym dla wyboru rady wybiera się od 2 do 10
  radnych. 

  3. Przy ustalaniu okręgów wyborczych  należy uwzględniać więzi
  społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne,
  ekonomiczne,  a  także interesy miejscowej wspólnoty obywateli
  zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.

  4. Przy tworzeniu okręgów wyborczych i ustalaniu liczby wybieranych
  w  nich  radnych  należy  przestrzegać  jednakowej  normy
  przedstawicielstwa, wynikającej z podzielenia liczby mieszkańców
  osiedla przez ustaloną dla tej rady liczbę wybieranych radnych.
  Norma przedstawicielstwa może być zwiększona lub zmniejszona, jeżeli
  jest to uzasadnione względami, o których mowa w ust. 3. 

                   § 9

  1. Miejska Komisja Wyborcza ustala, po konsultacji z radami osiedli,
  liczbę okręgów, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych
  w każdym okręgu. Jeżeli rada osiedla nie przedstawi do 50. dnia
  przed wyborami swojej opinii, to wówczas decyzje w tych sprawach
  podejmuje się bez konsultacji.

  2. Zarządzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, oraz uchwałę Miejskiej
  Komisji  Wyborczej  ustalającą  okręgi wyborcze  podaje się do
  wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45.
  dniu przed dniem wyborów. W obwieszczeniu tym podaje się również
  siedziby osiedlowych komisji wyborczych.

                 Rozdział 4

               Obwody głosowania

                  § 10

  1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania
  obejmujące z reguły od 500 do 10.000 mieszkańców. Można utworzyć
  jeden obwód głosowania dla jednego okręgu wyborczego.

  2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych
  można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie stale
  zamieszkuje co najmniej 100 wyborców.

                  § 11

  1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza na wniosek  osiedlowego
  komisarza wyborczego, najpóźniej 30 dni przed dniem wyborów tworzy
  obwody głosowania, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza
  siedziby obwodowych komisji wyborczych.

  2. Uchwałę  osiedlowej komisji wyborczej  o utworzeniu obwodów
  głosowania podaje do wiadomości wyborców Miejska Komisja Wyborcza 
  w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 15. dniu przed dniem
  wyborów.

                 Rozdział 5

               Komisje wyborcze

                  § 12

  Dla przeprowadzenia wyborów powołuje się:

  1) Miejską Komisję Wyborczą,
  2) osiedlowe komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze.

                  § 13

  1. Miejską Komisję Wyborczą w składzie: przewodniczący, zastępca
  przewodniczącego, sekretarz i członkowie w liczbie 7 - 9 powołuje
  Rada Miejska.

  2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady
  Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych lub organizacje
  społeczne i polityczne.

                  § 14

  Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:

  1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez
  osiedlowe i obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im w miarę
  potrzeb wytycznych i wyjaśnień,

  2) zapewnienie we współdziałaniu z Zarządem Miasta organizacji
  wyborów na obszarze miasta,

  3) tworzenie okręgów wyborczych oraz ustalanie ilości mandatów
  przypadających w danym okręgu,

  4) powoływanie osiedlowych komisarzy wyborczych  i  osiedlowych
  komisji wyborczych, 

  5)  rozpatrywanie  skarg  na  działalność  osiedlowych komisji
  wyborczych,

  6) ustalanie: wzorów protokołów rejestracji kandydatów,  wzorów
  protokołów wyników głosowania i protokołów  ustalania  wyników
  wyborów, a także protokołów ogólnego zebrania mieszkańców w sprawie
  wyboru zarządu osiedla, wzorów  kart  do  głosowania,  wzorów
  zaświadczeń dla mężów zaufania oraz zaświadczenia o wyborze na
  radnego,

  7) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich obwodowym
  komisjom wyborczym,

  8) zarządzenie druku obwieszczeń, o których mowa w § 24 ust. 2, oraz
  dostarczenie tych obwieszczeń obwodowym komisjom wyborczym,

  9) podanie do wiadomości publicznej zbiorczych wyników wyborów do
  rad,

  10) przekazanie Radzie Miejskiej informacji o przebiegu i wynikach
  wyborów,

  11) wykonywanie  innych  czynności  przewidzianych  przepisami
  niniejszej ordynacji.

                  § 15

  1. Najpóźniej w 50. dniu przed dniem wyborów Miejska  Komisja
  Wyborcza powołuje komisarzy osiedlowych spośród osób zgłoszonych
  przez organizacje polityczne, bądź inne organizacje społeczne, a
  także funkcjonujące rady osiedli.

  2. Do zadań osiedlowego komisarza wyborczego należy:

  1) przeprowadzenie wstępnych konsultacji z organizacjami społecznymi
  i  politycznymi  działającymi  na  terenie  osiedla  oraz
  przedstawicielami Zarządu Miasta dotyczących organizacji wyborów do
  rad osiedli,

  2) przedstawienie Miejskiej Komisji Wyborczej propozycji podziału
  osiedla na okręgi wyborcze oraz składu osiedlowej komisji wyborczej,

  3) przedstawienie osiedlowej komisji wyborczej, po uzgodnieniu z
  Miejską Komisją Wyborczą, propozycji podziału osiedla na obwody
  głosowania,

  4) informowanie mieszkańców osiedla o zadaniach i kompetencjach
  organów osiedla, a także zasadach ordynacji wyborczej do rad
  osiedla.

  3. Z chwilą powołania osiedlowej komisji  wyborczej,  komisarz
  wyborczy staje się z urzędu jej przewodniczącym.

                  § 16

  1. Osiedlowe komisje wyborcze w składzie: przewodniczący, jego
  zastępca, sekretarz oraz do dwóch członków powołuje Miejska Komisja
  Wyborcza najpóźniej w 45. dniu przed wyborami.

  2. Do zadań osiedlowych komisji wyborczych należy:

  1) tworzenie obwodów głosowania,

  2) powoływanie składów obwodowych komisji wyborczych,

  3) rejestrowanie kandydatów na radnych,

  4) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  przepisów  prawa
  wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg
  na ich działanie,

  5) wydawanie zaświadczeń mężom zaufania kandydatów,

  6) ustalenie wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie,

  7) przesłanie protokołów ustalenia wyników wyborów Miejskiej Komisji
  Wyborczej,

  8) wydawanie radnym zaświadczeń o wyborze,

  9) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszej
  ordynacji.

                  § 17

  1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie: przewodniczący,  jego
  zastępca, sekretarz, do 4 członków powołuje osiedlowa komisja
  wyborcza najpóźniej w 20. dniu przed dniem wyborów.

  2. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:

  1) podanie do wiadomości wyborców informacji o listach kandydatów i
  danych o kandydatach przez rozplakatowanie na obszarze obwodu
  obwieszczeń, o których mowa w § 24 ust. 2  oraz powiadomienie o
  siedzibie właściwej obwodowej komisji wyborczej,

  2) przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

  3) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa
  wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

  4) ustalenie wyników głosowania w obwodzie  i podanie ich do
  wiadomości publicznej oraz przesłanie protokołów głosowania do
  właściwej osiedlowej komisji wyborczej.

                  § 18

  1. W skład komisji wyborczych wchodzą wyborcy zamieszkali  na
  obszarze działania danej rady. Członkowie komisji pełnią swoje
  funkcje honorowo; mogą otrzymywać diety na zasadach i w wysokości
  ustalonej przez Radę Miejską. 

  2. Osoba wchodząca w skład komisji wyborczej nie może kandydować na
  radnego.

  3. Komisje wyborcze rozwiązuje organ,  który  je  powołał  po
  zakończeniu ich działalności.

                  § 19

  1. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej
  zapewnia Biuro Rady Miejskiej.

  2. Zarząd Miasta zapewnia osiedlowym i obwodowym komisjom wyborczym
  lokale i środki techniczne i organizacyjne dla przeprowadzenia
  wyborów.

                 Rozdział 6

              Zgłaszanie kandydatów

                  § 20

  1. Kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego,
  zgłasza się do właściwej osiedlowej komisji wyborczej najpóźniej w
  30. dniu przed dniem wyborów.

  2. Każde zgłoszenie może zawierać najwyżej tyle nazwisk kandydatów,
  ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu wyborczym.

  3. Zgłaszając kandydata na radnego należy podać jego nazwisko,
  imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania, wskazując jednocześnie
  okręg wyborczy, do którego następuje zgłoszenie kandydata. 

  4. Do każdego zgłoszenia kandydatury należy  dołączyć  pisemne
  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

  5. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, kandydat na radnego może
  wnieść o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą
  lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź
  grupy popierającej jego kandydaturę.

  6. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko  z
  jednego zgłoszenia.

                  § 21

  1. Zgłoszenie kandydatów na radnych powinno być podpisane przez co
  najmniej 15 wyborców stale zamieszkałych w danym okręgu wyborczym.
  Do zgłoszenia dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających
  zgłoszenie.

  2. Wyborca popierający zgłoszenie obok podpisu podaje czytelnie
  swoje  imię, nazwisko i adres zamieszkania oraz numer dowodu
  osobistego.

  3. Uprawnionym do składania oświadczeń w sprawie zgłoszenia, o
  którym mowa w ust. 1, jest jeden z wyborców wskazany w pisemnym
  oświadczeniu kandydata (kandydatów) spośród tych, którzy podpisali
  zgłoszenie.

                  § 22

  1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza niezwłocznie rejestruje we
  wskazanym okręgu wyborczym kandydatury na radnych, zgłoszone zgodnie
  z przepisami niniejszej ordynacji, sporządzając protokół rejestracji
  i zawiadamia o tym zgłaszających.

  2. Jeżeli zgłoszenie wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć w
  terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, komisja stwierdza
  nieważność  zgłoszenia,  zawiadamiając  o  tym  niezwłocznie
  zgłaszających.

  3. Jeżeli zgłoszenie wykazuje inne wady, komisja wzywa niezwłocznie
  zgłaszających do ich usunięcia w ciągu 3 dni. Jeżeli wskazane wady
  nie zostaną w terminie usunięte, komisja stwierdza nieważność
  zgłoszenia.

  4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia zgłaszający mogą
  zaskarżyć, w ciągu 2 dni od daty jej otrzymania, do Miejskiej
  Komisji Wyborczej. Decyzja podjęta w wyniku rozpatrzenia skargi jest
  ostateczna.

                  § 23

  1. Jeżeli w terminie ustalonym dla dokonywania zgłoszeń, liczba
  zgłoszonych kandydatów w danym okręgu wyborczym nie jest większa od
  liczby radnych wybieranych w tym okręgu, osiedlowa komisja wyborcza
  wzywa,  poprzez  rozplakatowanie  obwieszczeń,  do  dodatkowego
  zgłoszenia kandydatów. 
  W takim wypadku termin zgłoszenia kandydatów ulega przedłużeniu o
  5 dni.

  2. Jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną
  zarejestrowane w danym okręgu wyborczym dodatkowe kandydatury, a
  liczba kandydatów będzie mniejsza niż liczba mandatów w danym
  okręgu, wyborów w tym okręgu nie przeprowadza się. O fakcie tym
  właściwa komisja wyborcza zawiadamia niezwłocznie Miejską Komisję
  Wyborczą.

  3. Jeżeli wskutek okoliczności wymienionych w ust. 2 skład rady
  ukształtowany zostałby poniżej połowy ustawowej liczby radnych,
  wyborów do rady  osiedla nie przeprowadza się. O przyczynach
  nieprzeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie
  powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

  4. Wybory ponowne do rady osiedla mogą być zarządzone przez Radę
  Miejską Wrocławia z inicjatywy podmiotów i w trybie określonym w
  § 64, § 54 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

                  § 24

  1. Po zarejestrowaniu kandydatur, osiedlowa komisja wyborcza ustala
  w porządku alfabetycznym rejestr kandydatów dla każdego okręgu
  wyborczego.

  2. Po otrzymaniu z osiedlowej komisji wyborczej rejestru kandydatów
  Miejska  Komisja  Wyborcza  zleca  wydrukowanie  obwieszczeń
  zawierających dane o kandydatach wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o
  których mowa w § 20 ust. 5.

  3. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być rozesłane w
  dostatecznej ilości do obwodowych komisji wyborczych z poleceniem
  rozplakatowania w danym okręgu wyborczym najpóźniej w 15. dniu przed
  dniem wyborów.

  4. Obwieszczenia są wywieszane w miejscach do tego przeznaczonych, w
  budynkach Urzędu Miasta oraz w siedzibach komisji wyborczych.

                  § 25

  1. Właściwa osiedlowa komisja wyborcza skreśla z rejestru nazwisko
  kandydata na radnego, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub
  wycofał zgodę na kandydowanie.

  2. O skreśleniu nazwiska kandydata komisja zawiadamia wyborców
  poprzez informację w lokalu wyborczym.

                  § 26

  1. Kandydat na radnego  może wyznaczyć  swojego męża zaufania
  uprawnionego do reprezentowania go wobec komisji wyborczych.

  2. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w szczególności w
  czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników
  wyborów przez obwodową i osiedlową komisję wyborczą.

  3. Przewodniczący  osiedlowej  komisji  wyborczej wydaje mężowi
  zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności w  lokalu
  obwodowej  komisji  wyborczej  w czasie wykonywania przez nią
  czynności.

                 Rozdział 7

               Karty do głosowania

                  § 27

  1. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym
  nazwiska i imiona kandydatów na radnych zarejestrowanych w danym
  okręgu wyborczym wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów w
  sposób określony w § 20 ust. 5.

  2. Na karcie do głosowania jest zamieszczana zwięzła informacja o
  sposobie głosowania.

                  § 28

  1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza
  na podstawie informacji przekazanych przez właściwe  osiedlowe
  komisje wyborcze.

  2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko po jednej stronie.
  Kartę do głosowania opatruje się pieczęcią właściwej osiedlowej
  komisji wyborczej.

                Rozdział 8

                 Głosowanie

                  § 29

  1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej bez
  przerwy, między godziną 8.00 a 20.00.

  2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza
  czy urna jest pusta, czy na miejscu znajduje się potrzebna ilość
  kart do głosowania, oraz czy w lokalu wyborczym znajdują się w
  dostatecznej ilości pomieszczenia zapewniające tajność głosowania,
  po czym komisja zamyka i pieczętuje urnę wyborczą pieczęcią komisji.
  Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać
  nie wolno.

                  § 30

  1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w
  lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący  obwodowej
  komisji wyborczej lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków
  komisji.

  2. Od chwili rozpoczęcia prac komisji do chwili ustalenia wyników
  głosowania w lokalu mogą być obecni mężowie zaufania.

                  § 31

  1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej
  komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający
  tożsamość wyborcy.

  2. Na jego podstawie członek komisji sprawdza czy wyborca stale
  zamieszkuje na terenie obwodu głosowania, a następnie wpisuje dane
  wyborcy (nazwisko i imię, imię ojca, datę  urodzenia,  adres
  zamieszkania) do sporządzonej w tym celu listy wyborców.  W
  przypadku gdy obwód głosowania utworzony jest dla kilku okręgów
  wyborczych, listy wyborców sporządza się odrębnie dla każdego okręgu
  wyborczego.

  3. W wypadku wątpliwości związanych z ustaleniem prawa wyborczego
  członek Komisji sporządzający listę wyborców winien sprawdzić czy
  wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców prowadzonym przez Urząd
  Miasta.  Niezbędne warunki dla  realizacji  tego  zadania,  w
  szczególności dyżury w organie prowadzącym rejestr i łączność
  telefoniczną między tym organem a Komisją, zapewnia Zarząd Miasta. 

  4. Wyborca nieposiadający dokumentu  uznanego przez Komisje za
  wystarczający do stwierdzenia jego tożsamości może powołać się na
  świadectwo dwóch wiarygodnych osób znanych komisji. Komisja, po
  wykonaniu czynności określonych w ust. 3, może podjąć decyzję o
  wpisaniu wyborcy do listy wyborców.  Decyzja Komisji w tej sprawie
  jest ostateczna. 

                  § 32

  1. Po wpisaniu do listy  wyborca otrzymuje od komisji kartę do
  głosowania, potwierdzając jej otrzymanie własnym podpisem w rubryce
  listy wyborców na to przeznaczonej.

  2. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone
  dodatkowo jej własną pieczęcią.

                  § 33

  1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca
  zapewniającego tajność głosowania,  znajdującego się  w lokalu
  wyborczym. 

  2. Na karcie do głosowania wyborca głosuje na określonych kandydatów
  stawiając znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej
  tylu kandydatów, ilu radnych  jest wybieranych w danym okręgu
  wyborczym.

  3. Następnie wyborca podchodzi do urny i w obecności Komisji wrzuca
  do urny kartę do głosowania.

                  § 34

  O godzinie 20.00  przewodniczący  zarządza  zamknięcie lokalu
  wyborczego. Od tej chwili  mogą głosować tylko wyborcy, którzy
  przybyli do lokalu przed godziną 20.00.

                 Rozdział 9

            Ustalanie wyników głosowania

                  § 35

  Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza
  ustala wyniki głosowania w obwodzie.

                  § 36

  1. Komisja ustala na podstawie listy wyborców liczbę osób, którym
  wydano karty do głosowania.

  2. Przewodniczący w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym
  komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

  3. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej
  części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

  4. Po ustaleniu liczby oddanych kart do głosowania obwodowa komisja
  wyborcza przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych
  kandydatów.

                  § 37

  1. Głos uważa się za nieważny, jeżeli na karcie do głosowania
  postawiono znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwisk więcej
  kandydatów niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym
  albo nie postawiono znaku "X" w kratce z lewej strony obok żadnego
  kandydata.

  2. Nieważne są karty do głosowania inne niż urzędowo ustalone lub
  nieopatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej.

  3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo
  poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

                  § 38

  1. Po ustaleniu liczby głosów ważnych, obwodowa komisja wyborcza
  przystępuje do obliczania głosów  oddanych  na  poszczególnych
  kandydatów. 

  2. W przypadku gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg
  wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych
  na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego
  okręgu wyborczego.

                  § 39

  1. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w  dwóch  egzemplarzach
  protokół głosowania.

  2. W protokole wymienia się liczby:

  1) osób wpisanych do listy wyborców,
  2) oddanych głosów,
  3) głosów nieważnych,
  4) głosów ważnych,
  5) głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

  3. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej
  komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje
  się pieczęcią komisji.

  4. Mężom  zaufania  przysługuje  prawo wniesienia do protokołu
  głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

  5. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza
  podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości.

                  § 40

  1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie
  w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania do
  osiedlowej komisji wyborczej.

  2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów, o których mowa w
  ust. 1, ustala Miejska Komisja Wyborcza.

                  § 41

  Po dokonaniu czynności wymienionych w § 45 ust. 1 przewodniczący
  obwodowej komisji wyborczej przesyła niezwłocznie Zarządowi Miasta
  karty do głosowania, listę wyborców i drugi egzemplarz protokołu
  głosowania.

                Rozdział 10 

             Ustalenie wyników wyborów

                  § 42

  1. Na  podstawie  protokołów otrzymanych od obwodowych komisji
  wyborczych osiedlowe komisje wyborcze ustalają wyniki  wyborów
  odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

  2. Przy ustalaniu wyników wyborów mogą być obecni mężowie zaufania.

                  § 43

  1. Za wybranych w danym okręgu  uważa się kandydatów, którzy
  otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Liczba wybranych
  nie może być większa od liczby radnych wybieranych w tym okręgu.

  2. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
  uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga
  losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego osiedlowej komisji
  wyborczej w obecności członków komisji i mężów zaufania. Przebieg
  losowania uwzględnia się w protokole wyników  wyborów.  Zasady
  losowania ustala Miejska Komisja Wyborcza.

                  § 44

  1. Po ustaleniu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza sporządza
  w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów zawierający, odrębnie
  dla każdego okręgu wyborczego, liczby:

  1) osób wpisanych do listy wyborców,
  2) oddanych głosów,
  3) głosów nieważnych,
  4) głosów ważnych,
  5) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska
  i imiona wybranych radnych.

  2. Protokół podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład osiedlowej
  komisji wyborczej, obecne przy jego sporządzaniu.

  3. Mężom zaufania przysługuje prawo wglądu do protokołów oraz do
  wniesienia do protokołu uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów.

                  § 45

  1. Protokół, o którym mowa w § 44, wraz z protokołami obwodowych
  komisji wyborczych, przewodniczący osiedlowej komisji wyborczej
  przesyła niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

  2. Drugi egzemplarz protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja
  wyborcza przesyła do Zarządu Miasta.

                  § 46

  Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu wyników wyborów  osiedlowa
  komisja wyborcza  podaje do publicznej wiadomości, odrębnie dla
  każdego okręgu wyborczego, liczby: 

  1) osób wpisanych do listy wyborców,
  2) oddanych głosów,
  3) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów oraz nazwiska
  i imiona wybranych radnych.

                  § 47

  Na podstawie protokołu wyników wyborów osiedlowa komisja wyborcza
  wydaje radnym zaświadczenia o wyborze.

                 Rozdział 11

             Ogłoszenie wyników wyborów

                  § 48

  1. Po otrzymaniu od osiedlowych komisji wyborczych protokołów z
  wyborów, Miejska Komisja Wyborcza ogłasza w  Biuletynie  Rady
  Miejskiej Wrocławia wyniki głosowania i wyniki wyborów do rad
  osiedlowych we Wrocławiu.

  2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać zbiorcze
  informacje o wynikach głosowania na obszarze miasta, obejmujące
  liczby:

  1) osób wpisanych do list wyborców,
  2) oddanych głosów,
  3) głosów nieważnych,
  4) głosów ważnych.

  Ogłoszenie zawiera również informacje  podane  według  okręgów
  wyborczych utworzonych dla wyboru poszczególnych rad obejmujące
  liczby:

  1) osób wpisanych do listy wyborców,
  2) oddanych głosów,
  3) głosów nieważnych,
  4) głosów ważnych,
  5) głosów ważnie oddanych  na  poszczególnych kandydatów  oraz
  nazwiska  i  imiona  wybranych  radnych  z  określeniem  ich
  przynależności.

                 Rozdział 12

                Ważność wyborów

                  § 49

  1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów wyborca może wnieść protest
  przeciwko  ważności wyborów, jeżeli dopuszczono się naruszenia
  przepisów niniejszej ordynacji, a naruszenie to mogło wywrzeć
  istotny wpływ na wynik wyborów.

  2. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej.
  Jeżeli protest nie zawiera wystarczającego udokumentowania zarzutów,
  Komisja wzywa osobę wnoszącą protest do uzupełnienia dokumentacji w
  ciągu 7 dni od wniesienia protestu.

  3. Sprawy, o których mowa w ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza
  rozpatruje na posiedzeniu, z udziałem przedstawiciela  komisji
  osiedlowej i zainteresowanych. 

                  § 50

  1. Miejska Komisja Wyborcza unieważnia wybory w odpowiednim okręgu w
  całości lub w części, jeżeli w wyborach w tym okręgu dopuszczono się
  naruszenia przepisów niniejszej ordynacji, które wywarło wpływ na
  wynik głosowania lub ich ustalenie.

  2. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie i od jakiej
  czynności należy rozpocząć nowe postępowanie wyborcze.

                  § 51

  1. W razie unieważnienia wyborów, Rada Miejska zarządza w ciągu 14
  dni od daty unieważnienia ponowne wybory w odpowiednim okręgu
  wyborczym przy uwzględnieniu treści uchwały, o której mowa w § 50,
  ustalając jednocześnie kalendarz czynności wyborczych.

  2. Ponowne wybory przeprowadza się przy odpowiednim zastosowaniu
  przepisów niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy może przewidywać
  krótsze terminy.

                 Rozdział 13

      Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu rady

                  § 52

  1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

  1) śmierci,
  2) zrzeczenia się mandatu,
  3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,
  4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne,
  5) zmian w podziale miasta na osiedla powodujących wygaśnięcie
  mandatów stosowne do § 55 ust. 1 pkt 1,
  6) niebrania udziału w pracach rady bez usprawiedliwienia przez
  okres dłuższy niż 6 miesięcy.

  2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje
  utraty prawa wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach miasta.

  3. Wygaśnięcie  mandatów radnych następuje również w przypadku
  rozwiązania rady.

  4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 
  pkt 1 - 4 stwierdza rada.

                  § 53

  W przypadku wygaśnięcia  mandatu  radnego,  rada  stwierdzając
  wygaśnięcie mandatu, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce
  kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę
  głosów, a nie utracił prawa wybieralności.

                  § 54

  1. W przypadkach określonych w § 52 ust. 3 zarządza się wybory
  przedterminowe do rady.

  2. Wyborów przedterminowych  nie przeprowadza się w okresie 6
  miesięcy przed upływem kadencji rady.

                  § 55

  1. Zmiany w podziale miasta na osiedla, zachodzące w toku kadencji
  rad, powodują następujące zmiany w ich składzie:

  1) jeżeli z jednego osiedla utworzonych zostało dwa lub więcej
  osiedli, albo gdy w części osiedla tworzy się nowe osiedle -
  dotychczasowa rada z mocy prawa zostaje rozwiązana i przeprowadza
  się nowe wybory do rad osiedli objętych tymi zmianami,

  2) jeżeli z osiedla zostaje wyłączony obszar stanowiący okręg
  wyborczy dla wyboru rady tego osiedla i włączony do sąsiedniego
  osiedla, radni wybrani w tym okręgu stają się radnymi osiedla
  powiększonego,

  3) jeżeli osiedle zostaje włączone do innego osiedla, radni osiedla
  zniesionego stają się radnymi osiedla powiększonego, 

  4) jeżeli z dwóch lub więcej osiedli tworzy się nowe osiedle, radni
  rad osiedli zniesionych stają się radnymi nowego osiedla.

  2. Nowe wybory radnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zarządza Rada
  Miejska, ustalając w miarę potrzeby liczby wybieranych radnych w
  nowo utworzonych okręgach wyborczych. Przy wprowadzaniu zmian w
  składzie rad na podstawie ust. 1 mogą nastąpić odstępstwa od liczby
  radnych ustalonej dla odpowiednich rad w ustawie o samorządzie
  terytorialnym.

                  § 56

  1. W przypadku obniżenia się liczebności rady poniżej  połowy
  ustawowego składu Rada Miejska rozwiązuje radę osiedla.

  2. Kompetencje rozwiązanej rady przejmuje Rada Miejska. Rada Miejska
  uchwali przeprowadzenie wyborów w osiedlu, w którym rada została
  rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu pół
  roku od daty rozwiązania rady.

                  § 57

  Kadencja  rady  i  radnych  wybranych w wyborach ponownych i
  przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w
  wyborach zarządzonych na podstawie § 6 ordynacji wyborczej do rad
  osiedli.

                 Rozdział 14

              Wybór zarządu osiedla

                  § 58

  1. W osiedlach do 4.000 mieszkańców można przeprowadzić wybory
  wyłącznie do zarządu osiedla. W takim wypadku funkcje rady osiedla
  pełni ogólne zebranie mieszkańców osiedla.

  2. Zarząd  osiedla,  w  składzie:  przewodniczący,  zastępca
  przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 1-3 członków, wybierany
  jest przez ogólne zebranie mieszkańców zwołane przez Miejską Komisję
  Wyborczą w terminie do 30 dni od dnia wyboru do rady osiedla. Liczbę
  członków zarządu ustala ogólne zebranie w głosowaniu jawnym.

  3. Otwarcia ogólnego zebrania dokonuje członek Miejskiej Komisji
  Wyborczej.  Przewodniczącego zebrania  wybiera się w głosowaniu
  jawnym, większością głosów spośród zgłoszonych kandydatów.

                  § 59

  1. Wybory do zarządu przeprowadza Komisja Wyborcza, zwana dalej
  Komisją, w składzie co najmniej 3 osób wybranych w głosowaniu jawnym
  spośród uczestników zebrania. Członkiem Komisji nie może być osoba
  kandydująca do Zarządu.

  2. Do zadań Komisji należy: przyjmowanie zgłoszeń do zarządu i
  sporządzenie list wyborczych, przeprowadzenie głosowania, obliczenie
  głosów i ogłoszenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokołu z
  jego przebiegu i przekazanie go wraz z kartami do głosowania
  Miejskiej Komisji Wyborczej. Protokół z przebiegu wyborów do zarządu
  podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz przewodniczący ogólnego
  zebrania mieszkańców.

                  § 60

  1. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

  2. Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania,
  opatrzonych pieczęcią Miejskiej Komisji Wyborczej.

  3. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym
  nazwiska i imiona kandydatów.

                  § 61

  1. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca stawia znak "X" obok
  nazwiska kandydata, na którego głosuje.

  2. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca
  wskaże co najmniej jedną osobę, na którą głosuje, jednak nie więcej
  niż liczba miejsc do obsadzenia, ustalona zgodnie z § 58 ust. 2.

  3. Nieważne są głosy oddane na kartach do głosowania innych niż
  określone, w § 60 ust. 2,  a  także  oddane  na  kandydatów
  niezgłoszonych wcześniej do komisji wyborczej.

                  § 62

  1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów
  zgłoszonych przez wyborców podczas zebrania. Osoba kandydująca do
  zarządu powinna wyrazić na to zgodę.

  2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą
  liczbę głosów. W przypadku równej ilości otrzymanych głosów przez
  kandydatów,  którym  przypada  ostatni  mandat  w  zarządzie,
  przewodniczący zebrania zarządza kolejne tury głosowania.

                  § 63

  1. Wybory w pierwszym terminie uznaje się za ważne, jeżeli liczba
  wyborców była co najmniej pięciokrotnie wyższa od liczby członków
  zarządu, ustalonej w § 58 ust. 2.

  2. Jeżeli w pierwszym terminie nie dokonano wyboru zarządu z powodu
  braku wymaganej liczby wyborców, wybory mogą się odbyć w drugim
  terminie w tym samym dniu.  Do ważności wyborów w drugim terminie
  konieczny jest udział co najmniej 15 wyborców.

                  § 64

  1. W osiedlu, w którym brak jest rady osiedla, Miejska Komisja
  Wyborcza może zarządzić wybory do rady na wniosek mieszkańców lub co
  najmniej 5 radnych Rady Miejskiej Wrocławia.

  2. Mieszkańcy osiedla, o którym mowa w ust. 1, mogą wystąpić z
  wnioskiem o zarządzenie wyborów po zgromadzeniu 50 podpisów osób
  uprawnionych do głosowania, jeżeli  osiedle  liczy  do  4.000
  mieszkańców i 100 podpisów w osiedlach liczących ponad 4.000
  mieszkańców. Wyborca podpisujący wniosek, obok  podpisu podaje
  czytelnie swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer
  dowodu osobistego.

  3. Przed złożeniem wniosku o zarządzenie wyborów radni, o których
  mowa w  ust. 1, zobowiązani  są  do przeprowadzenia wstępnych
  konsultacji z mieszkańcami osiedla w sprawie powołania rady.

  4. W wypadku istnienia w osiedlu zarządu osiedla, dotychczasowy
  zarząd pełni swe funkcje do czasu wyboru nowego zarządu przez
  wybraną radę osiedla.

                 Rozdział 15

               Przepisy końcowe 

                  § 65

  Koszty związane z wyborami pokrywane są z budżetu miasta, z tym, że
  nie dotyczy to kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i
  prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.

                  § 66

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą ordynacją wyborczą  mają
  zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.
  Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z późniejszymi
  zmianami).

                  § 67

  Traci moc uchwała Nr XVIII/101/91 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
  6 lutego 1991 roku - Ordynacja Wyborcza do rad osiedli - z
  późniejszymi zmianami. 

                  § 68

  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

/Zbiór aktów prawa miejscowego/Skorowidz: osiedla - jednostki pomocnicze; statuty/
Copyright © 2021, Rada Osiedla Księże. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wdrożenie - Grzesiecki.com